Služby

Poskytuji kompletní právní služby z oblasti občanského, rodinného, obchodního, pracovního i trestního práva. Mám bohaté mnohaleté zkušenosti s problematikou insolvenčního, konkurzního a úpadkového řízení.   Úzce spolupracuji a daňovými poradci a auditorskými firmami.

Pečlivě a zodpovědně zvažuji všechny možnosti řešení problémů a beru ohled i na faktor času a náklady případného řízení.


Specializace

Advokátní kancelář poskytuje právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích včetně uplatňování před soudy obecnými, rozhodčími, jakožto i před soudem Ústavním. Podle okolností případu advokátní kancelář zastupuje klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam.


Poskytované právní služby

Nemovitosti - smlouvy o převodu vlastnictví k bytům, budovám a pozemkům, smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti, prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v budově apod.

Zastupování při vymáhání pohledávek z titulu smlouvy, náhrady škody, bezdůvodného obohacení apod.

Rodinné právo - zastupování v řízení o rozvod manželství, v řízení o stanovení výživného, v řízení o vypořádání společného jmění manželů, v řízení o úpravě styku s dítětem apod.

Insolvenční právo - návrh na zahájení insolvenčního řízení, návrh na povolení oddlužení včetně předběžného výpočtu minimální částky splátek, přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení, zastupování věřitele v insolvenčním řízení apod.

Pracovní právo  - spory o platné ukončení pracovního poměru, spory plynoucí z pracovního poměru, spory o náhradu škody, spory o nároky v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového, nemocenského a všeobecného zdravotního pojištění apod.

Obchodní právo - obchodní smlouvy, převod závodu, smlouva o převodu obchodního podílu, zastupování v řízení před živnostenským úřadem, zastupování před rejstříkovým soudem apod.

Trestní právo - obhajoba obviněného ve věcech trestních, a to od okamžiku prvních úkonů učiněných příslušným orgánem činným v trestním řízení, zastupování poškozeného v trestním řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody způsobené trestným činem

Exekuční právo - zastupování povinného v exekučním řízení

 

Samozřejmostí při poskytování právních služeb je využívání obsáhlého knihovního a dokumentačního fondu kanceláře, který je pravidelně doplňován nejnovějšími tituly z tuzemské i zahraniční odborné literatury.

  •